Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1.

Služby dle těchto podmínek poskytuje společnost Brand Box s.r.o., sídlem: Žitavského 496, Praha 5 – Zbraslav, PSČ: 156 00., zapsána u Městeckého soudu v Praze, sp. zn. C 314336, e-mail: info@novinkyschuti.cz (dále jen jako „Brand Box“).1.2.

Dále uvedené Všeobecné podmínky společnosti Brand Box s.r.o. pro používání webových stránek (dále jen VP) platí v právě aktuální verzi ve vztahu mezi Brand box a uživateli webových stránek www.novinkyschuti.cz. Brand Box si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny těchto VP. V případě změn proběhne upozornění na webové stránce novinkyschuti.cz.1.3.

Všichni uživatelé se zavazují, že se s těmito podmínkami používání seznámili a využíváním služeb brandnooz a jejich webových stránek tuto skutečnost potvrzují, není-li přímo písemného projevu vůle.

2. Výkony společnosti Brand Box

2.1.

Brand Box nabízí všem uživatelům možnost zdarma využití webových stránek za účelem získání informací.2.2.

Obsah a obrazový materiál zveřejňovaný na webové stránce společnosti Brand Box, resp. v rámci průzkumů veřejného mínění, je chráněn autorským právem jako autorské dílo. Rozmnožování (i ve výňatcích), zejména pro komerční reklamu, využívání nebo zpeněžení vyžadují předchozí písemný souhlas společnosti brandnooz. Pouze zhotovení kopie obsahu výhradně k osobnímu, nikoliv komerčnímu použití, je dovoleno za předpokladu, že zůstane patrný původ, (např. uvedením zdroje). Písemný souhlas k dalšímu zveřejňování, rozmnožování nebo distribuci lze získat na info@novinkyschuti.cz.2.3.

Registrovaní uživatelé („Uživatelé“) mají navíc možnost zveřejňovat na informační platformě na www.novinkyschuti.cz vlastní příspěvky (např. názory a informace o zkušenostech k výrobkům, tématům a službám). Právní otázky spojené s touto činností upravuje v rámci českého práva zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o  některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.2.4.

Brand Box navíc nabízí svým Uživatelům možnost účastnit se výherních akcí a prostřednictvím účasti se kvalifikovat do on-line průzkumů nebo průzkumů přes sms. Tyto průzkumy zadávají buď příslušní výrobci produktů, nebo agentury pro výzkum trhu („zadavatel“).2.5.

Registrovaným uživatelem – Uživatel se může stát pouze osoba s trvalým bydlištěm v České republice.2.6.

Průzkumů a výherních akcí se mohou účastnit zásadně pouze Uživatel starší 18 let.

3. Systém bodů společnosti Brand Box

3.1.

Brand box si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího oznámení program/ systém bodů zkrátit, změnit, rozšířit nebo jej úplně zrušit.

4. Práva a povinnosti spojená s členstvím (Uživatel)

4.1.

Členství začíná po vyplnění registračního formuláře na webu www.novinkyschuti.cz. A od této chvíle pak může pod pseudonymem využívat všechny nabídky novinkyschuti.cz.4.2.

Změny registračních údajů musí příslušný člen neprodleně aktualizovat prostřednictvím on-line správy dat.4.3.

Při registraci uvádí uživatel mimo jiné e-mailovou adresu, na kterou bude od společnosti Brand Box s.r.o. dostávat pozvánky k průzkumům a výherním akcím a kromě toho – odvolatelně – uvádí, zda souhlasí se zasíláním e-mailového Noozletteru.4.4.

Brand Box je oprávněna využít elektronického kontaktu předaného uživatelem (e-mail, telefon aj.) pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních nebo obdobných výrobků nebo služeb. Člen má právo jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.4.5.

Osobní informace shromážděné prostřednictvím registrační ankety slouží pouze pro přiřazení k vhodným projektům pro výzkum trhu, je s nimi nakládáno přísně důvěrně a zadavatelům jsou poskytovány k dispozici pouze anonymně. (Podrobnosti vyplývají z  ustanovení na ochranu údajů.)4.6.

Registrace se provádí na dobu neurčitou. Uživatel a nabízející jsou však kdykoliv oprávněni registraci zrušit – i bez uvedení důvodů. Uživatelé mohou kdykoliv písemně s okamžitou platností zrušit také souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů.4.7.

Při výmazu členství se veškeré údaje trvale odstraní z databáze společnosti Brand Box. Zpravidla trvá dva až tři pracovní dny, než dojde k odstranění všech informací kompletně ze všech datových záznamů.4.8.

Uživatelé jsou vedle neomezeného využívání všech informačních nabídek společnosti brandnooz oprávněni také k účasti na výherních akcích společnosti Brand Box podle příslušných podmínek účasti. Brand Box si v každém případě vyhrazuje právo kdykoliv individuálně vytvářet podmínky účasti pro jednotlivé výherní akce. Tím lze účast vždy také vázat na další předpoklady. Pokud jde o výherní akce, tyto mají právní povahu marketingové hry, v nichž nelze výhru vymáhat právní cestou.4.9.

Pozvání k průzkumům probíhá v závislosti na informacích poskytnutých při registraci. Na pozvání k průzkumům neexistuje žádný právní nárok. Účast na takovémto průzkumu je ponechána na vůli Uživatelů. Pokud dojde k účasti, jsou Uživatelé povinni průzkum svědomitě zodpovědět a zejména neuvádět žádné chybné nebo nesmyslné údaje. Deaktivace účasti na on-line průzkumu je možná kdykoliv a při výmazu členství probíhá automaticky.4.10.

Každá (každý) Uživatel se zavazuje neuvádět chybné nebo nesprávné údaje ke své osobě a zejména se nepřihlašovat pod nepravou identitou. Uživatelé jsou povinni nakládat s uživatelským jménem a heslem důvěrně a za jejich použití odpovídají jak vůči společnosti brandnooz, tak také třetím osobám. V případě neoprávněného použití je Uživatel povinen o tom společnost Brand Box neprodleně informovat.4.11.

Uživatelé se výslovně zavazují

 1. neprovádět více než jednu registraci u společnosti Brand Box, i pokud disponují více e-mailovými adresami
 2. u přenášených obsahů nevymazávat legendy nebo uvedení zdroje,
 3. neumísťovat obsahy, které jsou jako skrytou reklamou nebo přehledem údajů o konkrétním výrobku, resp. k  hodnocenému výrobku nevykazují žádný specifický obsahový vztah,
 4. neumísťovat obsahy, které slouží k účelu shromažďování, ukládání nebo používání osobních údajů uživatele zejména z komerčních důvodů,
 5. neumísťovat obsahy, které nejsou věcné, jsou úmyslně nepravdivé, pomlouvačné, mravně závadné, oslavující násilí nebo pornografické, nebo které nějakým jiným způsobem porušují platné právo
 6. neumísťovat obsahy, jejichž účelem je šíření politického, ideologického nebo náboženského vyznání

4.12.

Každý Uživatel sám odpovídá za to, že disponuje právy k obsahům a obrazovým materiálům, které poskytuje ke zveřejnění a společnosti Brand Box uděluje neomezené právo k použití a zhodnocení poskytnutých obsahů a obrazových materiálů bez nároku na odměnu.4.13.

Každý Uživatel bere na vědomí, že Brand Box odpovídá za obsah informací jimi uložených jen

 1. mohla-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uževatele jsou protiprávní, nebo
 2. dozvěděla-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinila veškeré kroky, které lze po ní požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

4.14.

Pokud budou třetí osoby uplatňovat nárok vůči společnosti brandnooz z důvodu obsahů a obrazových materiálů, které předá Noozie ke zveřejnění, je odpovědný Noozie povinen zbavit společnost brandnooz jakékoliv odpovědnosti a zaplatit veškeré náklady, které společnosti brandnooz vzniknout oprávněným uplatněním nároku, resp. v důsledku případného právního postihu.

5. Práva a povinnosti společnosti Brand Box s.r.o. – odpovědnost

5.1.

Brand Box nepřebírá záruku za nepřetržitou disponibilitu údajů a kdykoliv může využít neomezeně stanovené časové období pro technické práce.5.2.

Brand Box nepřebírá záruku za obsahy a obrazový materiál daných Uživatelů a zejména není ani povinen prověřovat porušení práva. Každý, kdo tvrdí protiprávní povahu obsahu ukládaných informací nebo protiprávní jednání uživatele, Uživatel je povinen tyto skutečnosti společnosti Brand Box prokázat. Pokud se Brand Box prokazatelně dozví o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele/ Uživatel je oprávněna odstranit nebo znepřístupnit takovéto informace.5.3.

Společnost Brand Box je oprávněna, nikoliv však povinna, kontrolovat slučitelnost záložek, odkazů nebo jiných obsahů daných Uživatelů s obecnými zákony resp. kontrolovat jejich podmínky použití a pro případ porušení takovéto obsahy kdykoliv – bez uvedení důvodů – podle vlastního uvážení vymazat.5.4.

Brand Box neručí za kvalitu získaných výrobků, které jsou poskytovány k dispozici od příslušných zadavatelů. Právní odpovědnost prodávajícího tím není dotčena, stejně jako odpovědnost dle zákona č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku ve znění pozdějších předpisů.5.5.

Výhry se zasílají na adresu registračních údajů příslušného Uživatele. Změna adresy dodání je vyloučena. Osobní odběr není možný.5.6.

Dodací oblastí je Česká republika.5.7.

Brand Box si vyhrazuje právo vybírat náklady na zasílání výher daným Uživatelů. Tyto náklady budou v daném případě oznámeny s podmínkami účasti pro příslušnou výherní akci.5.8.

V případě bezplatného dodání je vrácení zásilky vyloučeno. brandnooz v tomto případě neručí ani za poškození, ani za případnou zkázu dodávky.5.9.

Brand Box nemá vliv na aktuální ani budoucí úpravu, obsahy a také autorství k odkazovaným/ propojeným stránkám, proto se od nich výslovně distancuje. To platí bez výjimky jak pro všechny odkazy umístěné v rámci vlastní webové nabídky, tak také pro všechny cizí záznamy. Odpovědnost za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou používáním takto nabízených informací, je vyloučena.5.10.

Obecnou odpovědnost za škodu upravují zákonné předpisy.

6. Závěrečná ustanovení

6.1.

Právní vztahy vzniklé na základě Smlouvy, jíž jsou tyto VOPO součástí, se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy.6.2.

Sídlem soudu je soud určený podle sídla společnosti Brand Box s.r.o..6.3.

Nedílnou součástí těchto VP je Směrnice společnosti Brand Box s.r.o. o ochraně údajů.6.4.

Jestliže se jakékoli ustanovení těchto VP stane nebo ukáže být neplatným, protiprávním nebo nevymahatelným a lze je oddělit, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím nebude nikterak dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné ustanovení nahradit při aplikaci zákonným ustanovením, jež na danou otázku nejblíže dopadá tak, aby bylo dosaženo ujednání se stejným nebo alespoň obdobným obchodním a právním smyslem.6.5.

Tyto VP jsou platné od 1.10. 2019.

Směrnice společnosti Brand Box s.r.o. o ochraně osobních údajů

7. Zpracování osobních údajů

7.1.

Objednatel, který je fyzickou osobou, poskytuje pro účely související se Smlouvou uzavíranou na stránkách brandnooz a těmito VP a s nároky z nich vyplývajícími své osobní údaje a sjednáním Smlouvy a dodržováním těchto VP dává společnosti brandnooz souhlas k jejich shromažďování a zpracování v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů). Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro realizaci obchodní transakce a pro potřebnou komunikaci mezi smluvními stranami.7.2.

Společnost brandnooz prohlašuje, že ochrana osobních údajů členů a zákazníků je pro ni velmi důležitá!7.3.

Osobní údaje eviduje společnost brandnooz:

 1. během registrace
 2. během výherních akcí
 3. během průzkumů

7.4.

Účelem zpracování osobních údajů je, naplňování smluvních závazků společnosti Brand Box, marketingové účely (nabízení obchodu nebo služeb), určení, pro které průzkumy jsou Uživatelé vhodní, a naplnění účelu právních předpisů na ochranu mladistvých.7.5.

Prostředky a způsob zpracování osobních údajů je stanoven a odůvodněn takto: Výrobci, společnosti pro výzkum trhu a velkoobchodníci pověřují společnost brandnooz prováděním průzkumů. S informacemi shromážděnými v průzkumech se nakládá přísně důvěrně a předávají se pouze anonymně. ID členů se nahrazují rozlišovacími kódy, které se předávají dodavatelům, v takovém stavu však již ID nenaplňují znak osobního údaje, neboť dodavatel není schopen určit subjekt údajů. Jmény členů, která k ID patří, disponuje pouze brandnooz a ten není oprávněn je předat 3. osobám. brandnooz navíc zjišťuje údaje o statistice obyvatelstva, osobních zájmech a způsobech chování Noozies jako konzumentů, aby mohla vždy optimalizovat nabízený servis. I tyto informace se shromažďují pouze jako celek a analyzují se anonymně.7.6.

Společnost Brand Box se zavazuje

 1. shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu,
 2. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování
 3. zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, k jinému účelu jen pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas.

7.7.

Pokud Uživatel při registraci prohlásí – odvolatelně – souhlas se zasíláním e-mailového noozlettru, bude touto cestou informován o nových funkcích nebo akcích na naší webové stránce a také o nových produktech na trhu. Brand Box nezasílá e-mailové pozvánky těm Uživatelů, kteří při registraci se zasíláním nesouhlasí nebo jej později písemně odmítli. Brand Box však neodpovídá za zaslané e-maily třetích osob.7.8.

Uživatel tímto uděluje společnosti Brand Box výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv, urgencí a jiných sdělení, včetně obchodních sdělení v písemné formě nebo prostřednictvím elektronických prostředků, zejména elektronické pošty. V  případě zaslání obchodního sdělení má Noozie při zasílání každé jednotlivé zprávy jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu.7.9.

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozích odstavců poskytuje Uživatel na dobu neurčitou až do doby, kdy vyjádří vůči Dodavateli písemný nesouhlas s dalším zpracováváním.7.10.

Předávání osobních informací zadavatelům společnosti brandnooz probíhá v rámci projektů pro výzkum trhu zásadně pouze v anonymní podobě.7.11.

Brand Box je však oprávněna vydat třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení, nepřímo i přímo postiženým a poškozeným) údaje uložené členy v případě trestněprávně relevantního jednání (zejména s pornografickým obsahem, obsahem oslavujícím násilí nebo nepřátelství vůči cizincům) a také v případě porušení známkového práva, pravidel hospodářské soutěže a autorského práva.7.12.

Každý Uživatel může kdykoliv nahlížet na své údaje (osobní údaje a e-mailovou adresu) pod svým brandnooz Noozie jménem a heslem, aktualizovat je a vymazat.

8. Technické nástroje

8.1.

Brand box s.r.o. / novinkyschuti.cz používá tzv. cookies, tzn. soubory, které se ukládají v počítači uživatelů, zde mohou být vyvolány a slouží k  individualizaci při používání internetové nabídky. Uložené informace pomáhají funkčnosti stránky tím, že se např. zaznamenávají optické preference uživatele nebo se reguluje četnost oken pop-up. Cookies se po jednom měsíci smažou. I reklamní partneři používají cookies, na která nemá brandnooz vliv a která slouží k výběru reklamních nabídek specificky podle požadavků zákazníka. Je ponecháno na vůli členů, zda příslušným nastavením ve svém prohlížeči zamezí ukládání cookies na svém pevném disku. Využívání nabídky společnosti brandnooz na tom nezávisí. Upozorňujeme však, že odmítnutí může vést k omezené funkčnosti.8.2.

Brand Box ujišťuje, že e-mailové adresy jeho členů jsou používány pouze s jejich výslovným souhlasem pro účely uvedené v podmínkách používání. E-mailové adresy společnost brandnooz v žádném případě neprodává třetím osobám a Brand Box usiluje o to, aby zabránil jejich zachycení „web crawlerem“ a „spiderem“, pokud je to v jeho moci.8.3.

Tato internetová stránka používá Google Analytics, analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu používání webové stránky uživatelem. Informace vytvořené prostřednictvím cookie o Vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server společnosti Google do USA a tam se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce však Google Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v  ostatních smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru napřed zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server Google do USA přenáší úplná IP adresa a tam se zkracuje. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání internetové stránky, k sestavení reportů o aktivitách na internetové stránce a k poskytování dalších služeb provozovateli webové stránky, které jsou spojeny s používáním webové stránky a s používáním internetu. IP adresa poskytnutá v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem není slučována s ostatními údaji společnosti Google. Ukládání cookies můžete zamezit příslušným nastavením software Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však, že v tomto případě je možné, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce internetové stránky.8.8.

8.4. Změny směrnice o ochraně údajů vyhrazeny. V takovém případě dojde k upozornění na webové stránce brandnooz.


Všeobecné obchodní podmínky společnosti Brand Box s.r.o. pro smlouvy s objednateli

1. Základní ustanovení

1.1. Služby dle těchto podmínek poskytuje společnost Brand Box s.r.o., sídlem: Žitavského 496, Zbraslav, 156 00 Praha 5, zapsána u Městeského soudu v Praze, sp. zn. C 314336, e-mail: info@novinkyschuti.cz, (dále jen jako „Dodavatel“).1.2. Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o využití služeb Dodavatele a uskutečňuje objednávku jeho služeb zejména prostřednictvím webových stránek Dodavatele (dále jen „Objednatel“). Je-li objednatelem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Spotřebitel“), vztahují se na takového Objednatele zákonná ustanovení na ochranu spotřebitele a ustanovení smlouvy a těchto podmínek, která se týkají spotřebitele.1.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Brand Box sr.o. pro smlouvy s objednateli (dále jen „VOPO“) upravují vztahy mezi Dodavatelem a Objednatelem a tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené těmito subjekty, zejména smlouvy uzavřené prostřednictvím webových stránek dodavatele. Případná odlišná ujednání obsažená ve smlouvě mají však přednost před těmito VOP. Odchylné, odporující nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky objednatele nejsou součástí smlouvy.1.4. Otázky VOPO neupravené se řídí zejména občanským zákoníkem ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy (a zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.1.5. Dodavatel je oprávněn tyto VOPO v přiměřeném rozsahu měnit, a to vždy s účinností do budoucna. Objednateli budou plánované změny oznámeny, a to zejména formou zveřejnění nových VOPO a změnového listu na webových stránkách dodavatele. Objednatel bere pro takový případ na vědomí, že má právo v případě nesouhlasu se změnou VOPO smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíce, která počíná od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Změny se považují za přijaté, jestliže Objednatel nevypoví smlouvu ve lhůtě 1 měsíce ode dne oznámení změn VOPO.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Smlouva mezi Dodavatelem a Objednatelem je uzavírána prostřednictvím webových stránek Dodavatele. V případě jiného způsobu uzavření smlouvy se následující ustanovení použijí pouze podpůrně.2.2. Na webových stránkách dodavatele jsou uvedeny tyto údaje, s nimiž měl Spotřebitel možnost se před uzavřením smlouvy seznámit a jejím uzavřením potvrzuje, že se s těmito údaji řádně seznámil.

 1. obchodní firma a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a adresu podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena, a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,
 2. údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,
 3. název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,
 4. cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,
 5. náklady na dodání,
 6. způsob platby, dodání nebo plnění,
 7. poučení o právu na odstoupení,
 8. náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,
 9. doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti,
 10. doba, po kterou zůstává smlouva archivována.

2.3. Veškeré údaje, které Objednatel zadává v procesu objednávky, musí být aktuální a pravdivé. Objednatel nesmí předávat heslo třetím osobám a musí jej bezpečně uchovávat tak, aby bylo nedostupné neoprávněným osobám. Jeho ztráta nebo sdělení musí být Dodavateli neprodleně oznámeno písemnou formou. Za zneužití, např. za jakékoliv neoprávněné objednávky třetích osob s heslem a za pohledávky, které z toho plynou, odpovídá Objednatel.2.4. Pokud Objednatel sdělil Dodavateli chybné nebo neúplné údaje ohledně adresy dodání, nese náklady spojené s vrácením zásilky a případným opakovaným zasláním Objednatel. K opakovanému zaslání dojde pouze tehdy, pokud Objednatel opraví údaje adresy a dá výslovný pokyn k opakovanému zaslání.2.5. Objednatel může z nabídky Dodavatele zveřejněné na webových stránkách Dodavatele vybírat vícenásobné zasílání balíčků se spotřebním zbožím („brandnooz box“, dále jen: box) za určitou, vždy uvedenou cenu a s obsahem podle části 3 těchto VOPO tak, že klikne na tlačítko „Pokračovat“ u příslušné nabídky. Pokud uživatel není ještě zaregistrován, je vyzván, aby zadal své údaje, zejména jméno, e-mailovou adresu a dodací adresu. Objednatelé, kteří jsou již zaregistrováni, se přihlásí pod svými přístupovými údaji. Poté se objednateli zobrazí obsah jeho objednávky, kterou může kdykoliv prohlížet a měnit, dokud kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ neodešle objednávku dodavateli. Odeslání objednávky je Objednateli umožněno teprve poté, co Objednatel kliknutím na tlačítko „Přečetl(a) jsem uživatelské podmínky a souhlasím“ tyto VOPO akceptoval a tyto VOPO se tak stanou součástí uzavřené smlouvy v případě jejího uzavření.2.6. Objednatelem odeslaná objednávka je pokládána za nabídku k uzavření smlouvy. Přijetí objednávky bude potvrzeno e-mailem, tento e-mail však pouze potvrzuje registraci objednávky a je nezávazný, má pouze informační povahu; není akceptací nabídky objednatele.2.7. Samotná smlouva vznikne až potvrzením obsahu objednávky ze strany Dodavatele prostřednictvím e-mailu, ve kterém Dodavatel potvrdí zejména počet kusů objednaných boxů a kupní cenu. Toto potvrzení objednávky je považováno za akceptaci nabídky Objednatele Dodavatelem. Jestliže v tomto e-mailu Dodavatel změní některé zásadní parametry objednávky, zejména počet kusů objednávaného či cenu, považuje se takový e-mail za novou nabídku a smlouva vznikne až potvrzením změněných parametrů objednávky Objednatelem. Až do okamžiku vzniku smlouvy může Dodavatel uzavření smlouvy odmítnout bez udání důvodů. Teprve se vznikem smlouvy vzniká nárok na dodávku objednaného zboží.2.8. Nabídka Dodavatele se zaměřuje na osoby v České republice a objednané zboží není uřčeno pro další prodej. Přijímají se proto pouze objednávky v množství běžném pro domácnost.

3. Složení a obsah dodávky

3.1. Objednatel získává na základě smlouvy dle obsahu své objednávky právo obdržet za určité časové období určitý počet boxů, které obsahují spotřební zboží určitých kategorií (např. potraviny, kosmetika atd.). Kategorie boxu se řídí výběrem Objednatele ve Smlouvě. Obsah každého boxu se skládá ze spotřebního zboží různých druhů a od různých výrobců v rámci dané kategorie, konkrétní obsah boxu však Objednatel nevybírá ani jej nijak neovlivňuje a s tímto vědomím si box od Dodavatele objednává. Dodavatel dodává obsah boxu za účelem zjištění názorů spotřebitelů na konkrétní zboží svých dodavatelů. Složení obsahu jednotlivých boxů je proto na vlastním uvážení Dodavatele. Objednatel nemá nárok na to, aby mu bylo zasíláno určité spotřební zboží nebo spotřební zboží určitých výrobců, pokud toto nebylo výslovně sjednáno písemnou formou mezi Objednatelem a Dodavatelem.3.2. Dodavatel se při sestavování obsahu boxu snaží o to, aby hodnota obsahu, která se stanoví podle průměrných maloobchodních cen v obchodech v sídle Dodavatele, byla vyšší než poměrná cena, kterou Objednatel zaplatí za jednotlivý box, vztaženo na celkovou dobu trvání dodávek boxů.3.3. Ceny boxů a dalších služeb Dodavatele uvedené na webových stránkách Dodavatele jsou aktuální a platné. Prodávající je oprávněn uváděné ceny zboží měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji měnových kurzů. Pro smlouvu mezi Dodavatelem a Objednatelem je však vždy rozhodující cena zboží v okamžiku uzavření smlouvy.3.4. Veškeré údaje o zboží, které může být obsahem boxu, a o jeho cenách zveřejněné na webových stránkách Dodavatele, jsou pouze informativní. Vyobrazení výrobků nemusí vždy souhlasit se vzhledem dodaných výrobků. Ke změnám vzhledu a ve vybavení výrobků může docházet zejména po obnovení sortimentu výrobců.3.5. Při zasílání zboží, které může být obsahem boxu, které je potravinou ve smyslu zákonných ustanovení, přihlédne Dodavatel k datu minimální trvanlivosti a relevantním ustanovením právního řádu upravující dodávky potravin.

4. Upozornění na zákonné právo spotřebitele na odstoupení

4.1. V souladu s občanským zákoníkem má Spotřebitel právo bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tedy i smlouvy uzavřené s Dodavatelem prostřednictvím jeho webových stránek, resp. mailové komunikace, a to do 14 dní od převzetí objednaného plnění (boxu či dalších plnění dle Smlouvy). Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel takto odstoupit od smluv na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Dodavatel prohlašuje, že v některých případech může být obsahem boxů též zboží podléhajících rychlé zkáze, ohledně takového boxu nemůže Spotřebitel své právo na odstoupení od Smlouvy realizovat.4.2. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou podobu a musí být doručeno na adresu Dodavatele: Brand Box s.r.o., Žitavského 496, Praha 5 – Zbraslav, PSČ: 156 00, na e-mail info@brandnooz.cz, či na adresu jeho závodu či provozovny na území České republiky, byly-li zřízeny.4.3. Uplatní-li Spotřebitel své právo na odstoupení, hradí běžné náklady na vrácení zásilky, které vynaložil při zaslání plnění zpět Dodavateli (zejména poštovné a balné). Dodavatel vrátí Spotřebiteli, který řádně odstoupil od Smlouvy, zaplacené finanční částky, dodavatel má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení proti vrácení zboží.4.4. Není-li Spotřebitel již schopen vrátit zboží v původním stavu a/nebo byla-li hodnota zboží již snížena (částečným spotřebováním nebo opotřebením), je Kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích.

5. Doba trvání smlouvy, výpověď, automatické prodloužení

5.1. V případě variant nabídek s pevnou dobou trvání, pevným počtem sjednaných pravidelných dodávek nebo s minimální dobou trvání se smlouva prodlužuje o smluvně sjednanou dobu trvání, pokud není vypovězena v písemné formě jeden měsíc před uplynutím smluvně sjednané doby trvání. Automatické prodloužení na dobu více než jeden rok je vyloučeno.5.2. V případě variant nabídek s neurčitou dobou trvání mohou smlouvu vypovědět obě smluvní strany nejpozději do pátého dne v měsíci. Výpověď tak nabývá účinnosti od šestého dne měsíce po doručení výpovědi. (Spotřebitel tak již poté neobdrží žádné zboží, ani mu za něj nebude nic účtováno). Výpověď musí mít písemnou podobu a musí být doručena na adresu sídla Dodavatele, na e-mail info@brandnooz.cz či na adresu jeho závodu či provozovny na území České republiky, byly-li zřízeny.

6. Dodávka, předpoklady dodávky, výhrada vlastnictví

6.1. Dodavatel dodává pouze na ty adresy v České republice, které jsou způsobilé přijímat balíky. Dodavatel si vyhrazuje vlastnictví k předmětu koupě až do úplného zaplacení kupní ceny.6.2. Objednatel bude informován, že mu byla odeslána dodávka, na e-mailové adrese, kterou uvedl.

7. Ceny a náklady spojené se zasláním

7.1. Ceny se rozumí včetně daně z přidané hodnoty v zákonné sazbě. Pokud není sjednáno jinak, je cena uvedena včetně nákladů spojených se zasláním plnění na adresu v České republice.7.2. Pohledávky Dodavatele jsou splatné ve sjednaných lhůtách, jinak ihned po uzavření smlouvy, aniž je dotčeno zákonné právo Spotřebitele na odstoupení.7.3. Platbu může Objednatel provést výhradně dle platebních podmínek sjednaných a nabízených při objednávce.7.4. Právo na vzájemný zápočet nebo zadržení náleží Objednateli pouze tehdy, pokud jsou vzájemné pohledávky platné a obě splatné, anebo jsou nesporné.

8. Odpovědnost dodavatele, záruka

8.1. Pro dodávky zboží v boxech platí zákonem stanovená záruka, která u spotřebního zboží činí 24 měsíců, v případě věcí, které se rychle kazí, odpovídá Dodavatel dle zvláštních předpisů, zejména předpisů upravujících kvalitu potravin a datum minimální trvanlivosti. Dodavatel neodpovídá za vady dodaného zboží způsobené Objednatelem, a to i tím, že Objednatel nevyzvednul zboží doručované mu Dodavatelem včas.8.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Objednatelem. Nároky Objednatele ze záruky se uplatňují na adrese Dodavatele: Brand Box s.r.o., Žitavského 496, Praha 5 – Zbraslav, PSČ: 156 00, e-mail na info@brandnooz.cz, či na adrese jeho závodu či provozovny na území České republiky, byly-li zřízeny.8.3. Nároky Objednatele na náhradu škody způsobené vadou výrobku upravuje zvláštní zákon (v době vydání těchto VOPO zákon č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku ve znění pozdějších předpisů).

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Objednatel, který je fyzickou osobou, poskytuje pro účely související se Smlouvou a s nároky vyplývající ze Smlouvy své osobní údaje a sjednáním Smlouvy dává Dodavateli souhlas k jejich shromažďování a zpracování v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem o ochraně osobních údajů). Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro realizaci obchodní transakce a pro potřebnou komunikaci mezi smluvními stranami.9.2. Objednatel tímto uděluje Dodavateli výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv, urgencí a jiných sdělení, včetně obchodních sdělení ve věci Smlouvy a jejího plnění v písemné formě nebo prostřednictvím elektronických prostředků, zejména elektronické pošty. V případě zaslání obchodního sdělení má Objednatel při zasílání každé jednotlivé zprávy jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu.9.3. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozích odstavců poskytuje Objednatel na dobu neurčitou až do doby, kdy vyjádří vůči Dodavateli písemný nesouhlas s dalším zpracováváním.9.4. Podrobnosti ochrany osobních údajů Dodavatelem upravuje Směrnice společnosti Brandnooz s.r.o. o ochraně osobních údajů dostupná na webových stránkách Dodavatele.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Právní vztahy vzniklé na základě Smlouvy, jíž jsou tyto VOPO součástí, se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy.10.2. Jestliže se jakékoli ustanovení Smlouvy stane nebo ukáže být neplatným, protiprávním nebo nevymahatelným a lze je oddělit, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím nebude nikterak dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné ustanovení nahradit při aplikaci zákonným ustanovením, jež na danou otázku nejblíže dopadá tak, aby bylo dosaženo ujednání se stejným nebo alespoň obdobným obchodním a právním smyslem.10.3. Tyto VOPO jsou platné od 1. 10. 2019.